در مرحله زمانبندی برای ارسال کمپین ایمیل، شما سه گزینه برای زمان ارسال کمپین خود دارید:

  •  اکنون آن را ارسال کنید(Send it now)
  •  آن را برای یک زمان خاص برنامه ریزی کنید(Schedule it for a specific time)
  •  ارسال در بهترین زمان(Send it at the best time)

انتخاب ارسال در بهترین زمان ساده ترین راه برای به حداکثر رساندن نتایج کمپین است.

این گونه از ارسال ها چگونه کار می کند؟

در این روش شما می توانید به سادگی تاریخی را برای ارسال کمپین های خود انتخاب کنید. در زمان تعیین شده، پاکت کمپین شما را در زمان بهینه برای درگیر کردن هر گیرنده ارسال می کند. همه مخاطبین در عرض 24 ساعت ایمیل های شما را دریافت می کنند.

چگونه پاکت بهترین زمان ارسال را تعیین می کند؟

بهترین زمان ارسال برای هر گیرنده به صورت خاص محاسبه می شود و برای بهترین نرخ باز کردن توسط کاربران بهینه سازی می شود.


 پاکت از هر کمپینی که می فرستید یاد می گیرد و بهترین زمان برای هر مخاطب با گذشت زمان دقیق تر می شود.

برای کمپین های حساس به زمان مانند وبینارها یا ثبت نام رویدادها ، توصیه می شود که یک زمان خاص را برنامه ریزی کنید.

آیا می توانم از این ویژگی زمان برای اولین ارسال ایمیل خود استفاده کنم؟

برای شروع ما توصیه می کنیم که اولین کمپین خود را در یک زمان دقیق برنامه ریزی و ارسال کنید، سپس پاکت از تعامل کمپین شما برای تعیین زمان ارسال مطلوب برای فعالیت های آینده یاد می گیرد.

خوب است بدانید که برای دستیابی به بهترین نتیجه با استفاده از ویژگی "ارسال در بهترین زمان" ، مطمئن باشید که ایمیل شما در درجه اول به مخاطبینی ارسال می شود که حداقل یکی از کمپین های قبلی شما را باز کرده اند.